Atgims Palangos kino teatras

El. paštas Spausdinti

Jau kitąmet palangiškiai ir kurorto svečiai galės žiūrėti filmus kapitaliai renovuotame ir modernizuotame kino teatre „Naglis“, kuriame bus dvi žiūrovų salės.

Vals­ty­bės val­do­mos bend­ro­vės „Lie­tu­vos ki­nas“ di­rek­to­rius Arū­nas Stoš­kus LŽ ti­ki­no, kad į Pa­lan­go­je esan­tį ob­jek­tą pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti apie 1 mln. eu­rų.

„Pa­nau­do­tu­me pi­ni­gus, gau­tus už ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Klai­pė­do­je. Ne­tru­kus skelb­si­me san­dė­lių ir že­mės skly­po Du­by­sos gat­vė­je par­da­vi­mo kon­kur­są. Vė­liau bus par­duo­da­mas bu­vu­sio ki­no tea­tro „Jū­ra­tė ir Kas­ty­tis“ pa­sta­tas su že­mės skly­pu Tai­kos pros­pek­te. Jei san­do­riai pa­vyks, šie­met bus pra­dė­tas reng­ti „Nag­lio“ re­kons­truk­ci­jos tech­ni­nis pro­jek­tas“, – aiš­ki­no jis.

Bai­mės bu­vo nepagrįstos

Per­mai­nos „Nag­lio“ ki­no tea­trą pa­sie­kė per­nai – at­si­sa­ky­ta 36 me­tus įstai­gai va­do­va­vu­sio Vac­lo­vo Alek­sand­ra­vi­čiaus ir kiem­sar­gės pa­slau­gų. „Ki­no tea­tras vei­kia 3, dau­giau­sia 4 mė­ne­sius per me­tus, o „Nag­lio“ di­rek­to­rius al­gą gau­da­vo vi­sus me­tus. Va­sa­ros se­zo­nu – 714 eu­rų, ki­tu lai­ku – 570 eu­rų per mė­ne­sį ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Kiem­sar­gei bu­vo mo­ka­ma mi­ni­ma­li al­ga vi­sus me­tus. Su­skai­čia­vo­me, kad vien šiems žmo­nėms iš­lai­ky­ti rei­kė­da­vo be­veik vi­sų ki­no tea­tro pa­ja­mų. Jos siek­da­vo apie 17,4 tūkst. eu­rų per me­tus. Iš šios su­mos dar tek­da­vo iš­skai­čiuo­ti da­lį pi­ni­gų fil­mų pla­tin­to­jams“, – pa­sa­ko­jo A. Stoš­kus.

Anks­čiau V. Alek­sand­ra­vi­čius yra pa­žė­ręs svars­ty­mų, esą vie­nin­te­lį Pa­lan­go­je li­ku­sį ki­no tea­trą sie­kia­ma už­da­ry­ti ir pa­vers­ti pa­si­links­mi­ni­mo įstai­ga. „Kai kas no­ri, kad ki­no tea­tras bū­tų nu­gy­ven­tas ir pe­rim­tas be „pa­li­kuo­nių“. Bu­vu­siais „Lie­tu­vos ki­no“ tur­to par­da­vi­mais jau se­niai do­mi­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba. No­rė­tų­si, kad ki­no tea­tras veik­tų, bū­tų pri­kel­tas ir ne­virs­tų dar vie­nu „Va­ka­rų sa­lū­nu“, kaip nu­ti­ko par­da­vus anks­tes­nį „Lie­tu­vos ki­no“ ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Pa­lan­go­je“, – dės­tė pa­lan­giš­kis.

Vis dėl­to jo būgš­ta­vi­mai ne­tu­ri jo­kio pa­grin­do, nes „Lie­tu­vos ki­nas“ jau yra pra­dė­jęs rei­kia­mas pro­ce­dū­ras dėl ki­no tea­tro at­gai­vi­ni­mo. „Pa­rink­ta tur­to ver­ti­ni­mo įstai­ga pa­teiks kon­kre­čias ob­jek­tų Du­by­sos gat­vė­je ir Tai­kos pros­pek­te rin­kos kai­nas. Pa­va­sa­rį pir­miau­sia skelb­si­me san­dė­lių Du­by­sos gat­vė­je par­da­vi­mo kon­kur­są. Su­si­do­mė­ju­sių­jų jau yra: ir šiau­lie­čių, ir klai­pė­die­čių“, – kal­bė­jo A. Stoš­kus.

Pa­sak jo, „Jū­ra­tės ir Kas­ty­čio“ at­ve­ju pir­kė­jus do­mi­na ne pats Tai­kos pros­pek­te esan­tis so­vie­ti­nis ap­triu­šęs pa­sta­tas, o 65 arų že­mės skly­pas. LŽ duo­me­ni­mis, už šį tur­tą vie­na par­duo­tu­vių tink­lo bend­ro­vė jau siū­lė apie 580 tūkst. eu­rų.

Veiks vi­sus metus

Nors anks­čiau bu­vo ža­da­ma, kad re­kons­truo­tas ki­no tea­tras du­ris lan­ky­to­jams at­vers 2016-ai­siais, dėl už­tru­ku­sių biu­ro­kra­ti­nių pro­ce­dū­rų dar teks pa­lū­kė­ti.

„Jei sėk­min­gai par­duo­si­me ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Klai­pė­do­je, jau šie­met už­sa­ky­si­me tech­ni­nį pro­jek­tą. Jam par­eng­ti ga­li pri­reik­ti iki 9 mė­ne­sių. Vė­liau ki­no tea­tras bū­tų apt­ver­tas tvo­ro­mis ir ka­pi­ta­lai re­no­vuo­ja­mas. Ma­no­me, kad sta­ty­bų dar­bai pra­si­dės ki­tų me­tų va­sa­rą“, – tei­gė A. Stoš­kus.

„Lie­tu­vos ki­nas“ jau yra ga­vęs prieš­pro­jek­ti­nius „Nag­lio“ at­nau­ji­ni­mo pa­siū­ly­mus, at­spin­din­čius bend­rą šio ob­jek­to pa­nau­do­ji­mo vi­zi­ją. „Da­bar­ti­nė­je žiū­ro­vų sa­lė­je tel­pa 260 žmo­nių, o po re­kons­truk­ci­jos vie­tų su­ma­žės iki 170. To rei­kia sie­kiant pri­tai­ky­ti pa­tal­pas ne­įga­lie­siems ir sė­di­mą­sias vie­tas pa­da­ry­ti kom­for­tiš­kas, nes da­bar ten – so­vie­ti­nis re­lik­tas. „Nag­lis“ ati­tiks vi­sus šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus, to­dėl ga­lė­si­me ro­dy­ti ir ho­li­vu­di­nių fil­mų prem­je­ras. Pa­sta­tą ke­ti­na­ma ap­šil­tin­ti tiek iš iš­orės, tiek iš vi­daus, fo­jė bus įreng­ta ka­vi­nu­kė, dra­bu­ži­nė, pa­pil­do­mos per­si­ren­gi­mo, gri­mo pa­tal­pos ak­to­riams, nes ki­no tea­tre nu­ma­to­me ro­dy­ti ne vien fil­mus“, – at­sklei­dė A. Stoš­kus.

An­tra­me pa­sta­to aukš­te pla­nuo­ja­ma įreng­ti ka­me­ri­nę 50–60 sė­di­mų vie­tų ki­no sa­lę. „Ji veik­tų šal­tuo­ju me­tų lai­ku sa­vait­ga­liais, nes no­ri­me, kad „Nag­lis“ funk­cio­nuo­tų ne tik va­sa­rą“, – tvir­ti­no „Lie­tu­vos ki­no“ di­rek­to­rius.

Pa­klaus­tas, ar ki­no tea­tras šie­met veiks iki re­kons­truk­ci­jos, jis at­sa­kė tei­gia­mai: nuo bir­že­lio pra­džios iki spa­lio bus ro­do­mi po­pu­lia­rūs fil­mai, ki­no fes­ti­va­lių prog­ra­mos.

„Vakarų ekspresas“ informacija